Tulsi jagat nahi

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tulsi jagat nahi

SmitaS
Tulsi kajagat nahi kahi divsani sukte
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tulsi jagat nahi

Dattaprabodhinee Forum
श्री गुरुदेव दत्त तुम्ही तुमच्या राहत्या "वास्तूचा" उतारा काढून घ्या उतारा काढल्या नंतर घरातील "नकारात्मक" शक्तींचा नाश होतो आणि त्या मध्ये "पोजोटिव उर्जीचे" संक्रमण होते. श्री गुरुदेव दत्त