Job

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Job

Ujwala
मला एक नोकरी मिळाली आहे पण ते पैसे मागत आहे.पण  काम १००% होणार आहे.माझी आदींचे काम पण चालू होणार आहे पण ते २ वर्षासाठी आहे नवीन कामा्  टेपरवारी असले तरी पुढे कायमस्वरूपी होऊ शकते. तर काय करू ते सांगा व त्यावरील उपाय सांगा