त्राटक विद्या संबंधित सुसंवाद साधा

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

त्राटक विद्या संबंधित सुसंवाद साधा

dattaprabodhinee
Administrator
This post was updated on .

Please Read Dattaprabodhinee Public Forum Privacy Policy & User Agreement


स्वस्तिक त्राटक - अर्थिक दारिद्रयाने त्रस्त असलेल्या साधकांसाठी - Works Quikly

 स्वयं त्राटक ( Self Tratak ) - स्वनियंत्रित प्राणशक्तीचा भारलेला प्रवाह.

 बिंदू त्राटक ( tratak bindu ) - सुक्ष्म परकीय विचारग्रहण शक्तीसाधना कृतीसहित - Step by step

 त्राटकाद्वारे रोगोपचार : मधुमेह विकारावर उपाय - २

 ॐ कार त्राटक ( Om Tratak ) - आत्म्याचे मुळ निवासस्थान ॐ अनाहत नाद...!

 स्फटिकगोलदर्शन त्राटक ( Crystal Gazing ) - गोलक दिव्यदृष्टी साधना

 प्रतिबिंब त्राटक ( Reflection Tratak ) - अत्यंत प्रभावी प्राणाकर्षण व संमोहन विद्या - Works Quikly

 त्राटकाद्वारे रोगोपचार ( Tratak therapy ) - १

 नासिकाग्र त्राटक ( Nosetip Tratak ) - सुषुम्नेतील राजमार्गद्वार कसे ओळखावे ? - Step by step

 यज्ञ त्राटक ( Yagya Tratak ) - अग्नी त्राटक ( Fire Tratak )

 मनाची शक्ती... त्राटक विद्या ( Tratak Vidya ) म्हणजे काय  ? त्राटक विद्या व साधना महत्व...!

 बेल पत्र त्राटक ( Bilva patra Tratak ) - सोपी व सर्वश्रेष्ठ शिवशक्ती साधना - Works Quikly

 दृष्टीदोष व स्मरणशक्ती संबंधी त्राटकाद्वारा उपचार पद्धती

 ज्योती त्राटक ( Jyoti Tratak ) : अत्यंत सहज व सोपी कार्यसिद्धी- Simple and Easy

 सुर्य त्राटक ( Sun Tratak ) - एक अद्भुत रहस्यमय विद्या - Real unknown secrets explained

 प्रतिमा त्राटक ( Image Tratak ) - विचार संक्रमण करणारी विद्या - Works Quikly

 चंद्र त्राटक ( Moon Tratak ) - चंद्रकोर आणि प्राणशक्तीचा रहस्यमयी संबंध - Real unknown secrets explained

 मूर्ती त्राटक ( Statue Tratak ) - जागृत सगुण शक्तीसाधना...!