नवनाथीय करणी बाधा उतारा काढण्याबाबत

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

नवनाथीय करणी बाधा उतारा काढण्याबाबत

Tushar patil
श्री गुरुदेव दत्त,🙏🙏 दादा आज आमवस्या 7 वाजता प्रारंभ होतेय माझ्यावरून करणी नवनाथीय उतारा काढता येईल का मामाच्या मुलाला बोलवल आहे🙏🙏
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: नवनाथीय करणी बाधा उतारा काढण्याबाबत

Dattaprabodhinee Forum
श्री गुरुदेव दत्त तुमच्या वरील जी "बाधा" आहे ते "उतारा" काढायला तुम्ही कुठल्या तरी चांगला हुशार व्यक्तीला बोलवावे आणि त्या पद्धतीने तुमच्या वरून "उतारे" काढून घ्यावे. श्री गुरुदेव दत्त