आथिर्क कर्जातून मुक्ती

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

आथिर्क कर्जातून मुक्ती

Suresh dattatray parab
गव्हाचा ऊपाय केला तीन वेळा केला पुढे काय करावे.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: आथिर्क कर्जातून मुक्ती

Dattaprabodhinee Forum
श्री गुरुदेव दत्त "कर्जमुक्ती" साठी तुम्ही जे गव्हाचे उपाय केलेला आहे त्या गव्हाचे उपाय सोबत तुमच्या घरामध्ये महिला वर्गांसाठी जो उपाय "दुःखी आणि द्रारिद्र त्रस्त" असलेल्या महिला वर्गांसाठी जो मी उपाय बनवलेला आहे तो उपाय तुम्ही करावा. ह्याची लिंक खालील दिले आहे https://youtu.be/e-Guav1aQaY श्री गुरुदेव दत्त