बाधा निवारण तोडगा बदल

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

बाधा निवारण तोडगा बदल

Smita pawar
श्री गुरुदेव दत्त दादा.

गोरक्ष महाराज्यांचा 9 वा अध्याय वाचून जो लाल धागा कंबरेला बांधणीचा आहे तो पूर्ण महिना भर ठेवीचा आहे का?
 कि  वाचून झाल्यावर काढला तर चालेल का.
हा उपाय महिना भर करायचं आहे म बाकी उतारा, तोडगा तिथी नुसार करू शकतो का?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: बाधा निवारण तोडगा बदल

Dattaprabodhinee Forum
श्री गुरुदेव दत्त "कंबरेला" जो धागा बांधायचे आहे ते महिनाभरासाठी बांधा जेणे करून तुम्हाला पीडित व्यक्ती होईल असलेल्या त्रासाचे तुम्हाला अनुमन होईल, त्यातला फरक तुम्हाला जाणू शकेल आणि जर फरक सम प्रमाणात असेल तर पुढच्या वेळेला तुम्ही उतारे काढा आणि तोच धागा भारून "कंबरेला" बांधावा. श्री गुरुदेव दत्त