जमीनी बाबत

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

जमीनी बाबत

Meenajadhav
दादा, आमचे शेजारचे लोक शेताचे बांधावरुन खुप त्रास देतात बांध कोरतात काहीतरी उपाय सांगा
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: जमीनी बाबत

Dattaprabodhinee Forum
श्री गुरुदेव दत्त शेजारंच्या त्रासाला अनुसरून "गुंडा" पासून त्रास मुक्ती हेतू हा उपाय तुम्ही करा, त्या माध्यमातून तुमच्या त्रासाचे निवारण होईल ह्याची लिंक खालील दिले आहे. https://youtu.be/Rx_hfxhV_Lg श्री गुरुदेव दत्त